نتایج آرشیو " زانیار خسروی "

دانلود آهنگ تو خیلی خوبیو من رو توئه چشام زانیار خسروی

دانلود آهنگ تو خیلی خوبیو من رو توئه چشام زانیار خسروی

شنونده آهنگ “تو خیلی خوبیو من رو توئه چشام” از زانیار خسروی با دو کیفیت عالی 320 و 128 و متن باشید

Xaniar Khosravi – Kheili Khobi > Old Song > Download With Text And 320 & 128 Links In SelectMusic

Xaniar Khosravi To Kheili Khobi Musico.ir دانلود آهنگ تو خیلی خوبیو من رو توئه چشام زانیار خسروی

───┤ ♩♪♫♪♩ ├───

ﻧﮕﺎﺗﻮ ﻧﺪزد ازم ﭼﻮن ﻣﻦ رو ﺗﻮِ ﭼﺸﺎم ﻣﻴﺘﻮﻧﻢ ﺑﮕﻢ دوﺳﺖ دارم وﻟﻰ اﮔﻪ ﺑﺨﻮام ♩♪
ﭘﺲ اﮔﻪ ﻧﺎز ﻛﻨﻰ ﺗﻮ ﻣﻨﻢ ﺧﻮب ﺑﻠﺪم وﻟﻰ ازت ﺧﻮﺷﻢ اوﻣﺪه ﻛﻪ در ﺻﺪدم… ♩♪
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻢ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﻧﻢ ازت ﭼﺸﻢ ﺑﺮدارم ﭘﺲ ﺑﻴﺎ ﺟﻠﻮ ﭼﻮن ﻣﻦ ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﺣﺲ ﻧﺪارم…
ﺷﺎﻳﺪ زﻳﺎدی ﻣﻐﺮورم وﻟﻰ ﻫﻤﻴﻨﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻴﺎ اﮔﻪ ﻧﻤﻰ ﺧﻮای ﺑﺪﻳﻢ از دﺳﺖ!!
ﻣﻰ دوﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺧﻮام ر ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ وﻟﻰ اﮔﻪ واﻛﻨﻰ اون اﺧﻤﺎﺗﻮ ﭼﺮا زول زدی ﺑﻪ ﺟﻠﻮی ﭘﺎﺗﻮ!! ♩♪
ﻣﻨﻮ ﻧﮕﺎه ﻛﻦ ﺣﺮف ﻣﻴﺰﻧﻢ ﺑﺎﺗﻮ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﻧﻢ ازت ﭼﺸﻢ ﺑﺮدارم ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮات ﻋﺠﻴﺐ ﺑﺎﺷﻪ رﻓﺘﺎرم!!
ﭘﺲ اﮔﻪ ﻧﺎز ﻧﻜﻨﻰ ﻣﻰ ﻣﻮﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮ ﻣﻠﻜﻪ و ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻢ… ♩♪
ﻧﻪ اﻳﻨﻘﺪری ﺧﻮﺷﻢ ﻣﻴﺎد از اﺳﺘﻴﻠﺖ ﺣﺲ ﻣﻴﺸﻪ اﺳﭙﻴﺪش ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺒﻢ…
ﻣﻦ ﻳﻪ ﻧﻤﻪ ﻋﻤﺪاً دارم ﺧﺮاﺑﺖ ﻣﻴﺸﻢ ﻣﻰ ﺧﻮام ﺑﻴﻨﻢ اﺻﻠﺎً درﺑﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﻗﻠﺒﺖ ♩♪
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻬﺖ ﻋﻠﺎﻗﻪ دارم وﻟﻰ ﻋﻠﺎﻗﻪ ﺑﺎزم ﻋﻠﺎﻗﻪ ﺳﺖ و ﻋﻘﻞ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻨﻄﻖ…
ﭘﺲ ﻧﮕﻮﺑﺲ ﻧﺒﻮد از ﻫﻤﻮن اول راﺑﻄﻪ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻬﺖ آﺧﻪ دﺳﺘﻤﻮ ﺑﻬﺖ دادم و ﺑﻪ ﺟﺎش ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻗﻠﺒﺖ!!
ﻛﺎرﻳﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﭼﻰ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدن ﻗﺒﻠﺖ ﺑﺎ ﻛﻰ ﺑﻮدی ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻟﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﻟﺎﻟﺎت ﺑﻮد!!
وﻟﻰ ﺣﻴﻒ ﻛﻪ روزای ﻗﺸﻨﮓ ﮔﺬﺷﺘﻦ زود ﻧﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎزارِ ﺑﻮرس اوراق ﻋﺸﻖ ﻧﻴﺴﺖ ♩♪
ﺣﺮﻳﻔﺖ ﻣﻨﻢ ﻛﻪ دادﻧﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺑﻤﻮن وﻟﻰ ﺑﺪون ﻧﻴﺴﺘﻦ ﺧﺮﻳﺪار ﻋﺸﻮت ♩♪

Untitled 3 min دانلود آهنگ تو خیلی خوبیو من رو توئه چشام زانیار خسروی
وﻟﻰ ﺷﺎخ ﺑﺸﻰ ﻧﻤﻰ ﺧﻮام ﺧﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻰ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ… ♩♪
ﻣﻰ دوﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺧﻮام ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ وﻟﻰ اﮔﻪ واﻛﻨﻰ اون اﺧﻤﺎﺗﻮ…
ﭼﺮا زول زدی ﺑﻪ ﺟﻠﻮی ﭘﺎﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﻧﮕﺎه ﻛﻦ ﺣﺮف ﻣﻰ زﻧﻢ ﺑﺎﺗﻮ ♩♪
ﻧﻤﻰ ﺗﻮﻧﻢ ازت ﭼﺸﻢ ﺑﺮدارم ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮات ﻋﺠﻴﺐ ﺑﺎﺷﻪ رﻓﺘﺎرم…
ﭘﺲ اﮔﻪ ﻧﺎز ﻧﻜﻨﻰ ﻣﻰ ﻣﻮﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮ ﻣﻠﻜﻪ و ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻢ… ♩♪
ﺗﻮ ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻮﺑﻰ و ﻣﻦ رو ﺗﻮِ ﭼﺸﺎم ﻧﻤﻰ دوﻧﻢ ﺑﻴﺎم ﺟﻠﻮ ﻳﺎ ﺑﺸﻴﻨﻢ ﺳﺮ ﺟﺎم!!
ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﭘﻴﺪا ﺷﻪ ﻛﻠﻰ ﺑﺎزم وﻟﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﻤﻴﻨﻪ ﻛﻪ ﺳﺨﺘﻪ واﺳﻢ!! ♩♪
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻢ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﻧﻢ ازت ﭼﺸﻢ ﺑﺮدارم ﭘﺲ ﺑﻴﺎ ﺟﻠﻮ ﭼﻮن ﻣﻦ ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﺣﺲ ﻧﺪارم ♩♪
ﺷﺎﻳﺪ زﻳﺎدی ﻣﻐﺮورم وﻟﻰ ﻫﻤﻴﻨﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻴﺎ اﮔﻪ ﻧﻤﻰ ﺧﻮای ﺑﺪﻳﻢ ازدﺳﺖ
ﻣﻰ دوﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺧﻮام ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ وﻟﻰ اﮔﻪ واﻛﻨﻰ اون اﺧﻤﺎﺗﻮ… ♩♪
ﭼﺮا زول زدی ﺑﻪ ﺟﻠﻮی ﭘﺎﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﻧﮕﺎه ﻛﻦ ﺣﺮف ﻣﻴﺰﻧﻢ ﺑﺎﺗﻮ… ♩♪
ﻧﻤﻰ ﺗﻮﻧﻢ ازت ﭼﺸﻢ ﺑﺮ دارم ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮات ﻋﺠﻴﺐ ﺑﺎﺷﻪ رﻓﺘﺎرم!!
ﭘﺲ اﮔﻪ ﻧﺎز ﻧﻜﻨﻰ ﻣﻰ ﻣﻮﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮ ﻣﻠﻜﻪ و ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻢ!! ♩♪

───┤ ♩♪♫♪♩ ├───

زانیار خسروی تو خیلی خوبیو من رو توئه چشام

سلکت موزیک ~ زانیار خسروی ~ دانلود آهنگ تو خیلی خوبیو من رو توئه چشام زانیار خسروی

پخش آنلاین همین موزیک

موزیک با کاور اصلی و بدون تگ تبلیغاتی می‌باشد

دانلود آهنگ زدم بیرون از این خونه زانیار چشام بارونه زانیار خسروی و دکاموند

دانلود آهنگ زدم بیرون از این خونه زانیار چشام بارونه زانیار خسروی و دکاموند

همینک دانلود آهنگ “زدم بیرون از این خونه زانیار چشام بارونه” از زانیار خسروی و دکاموند با تکست و کیفیت اصلی فراهم کرده ایم

Xaniar Khosravi And Dekamond – “Zadam Biron Az In Khone”  > Old Song > Download With Text And 320 & 128 Links In SelectMusic

Xaniar And Dekamond Zadam Biron Az In Khone Musico.ir دانلود آهنگ زدم بیرون از این خونه زانیار چشام بارونه زانیار خسروی و دکاموند

───┤ ♩♪♫♪♩ ├───

Untitled 3 min دانلود آهنگ زدم بیرون از این خونه زانیار چشام بارونه زانیار خسروی و دکاموند

───┤ ♩♪♫♪♩ ├───

زانیار خسروی دکاموند زدم بیرون از این خونه زانیار چشام بارونه

سلکت موزیک ~ زانیار خسروی ~ دانلود آهنگ زدم بیرون از این خونه زانیار چشام بارونه زانیار خسروی و دکاموند

پخش آنلاین همین موزیک

موزیک با کاور اصلی و بدون تگ تبلیغاتی می‌باشد

دانلود آهنگ زانیار خسروی اگه میموندی

دانلود آهنگ قدیمی زانیار خسروی اگه میموندی

با ما باشید با سوپرایز ویژه این ساعت با دانلود آهنگ قدیمی ، شنیدنی و پرطرفدار “اگه میموندی” هنوز نفس داشتم از زانیار خسروی با دو کیفیت عالی 320 و 128 و متن { سلکت موزیک }

Xaniar Khosravi – Age Mimoondi > Old Song > Download With Text And 320 & 128 Links In SelectMusic

ووو دانلود آهنگ زانیار خسروی اگه میموندی

متن آهنگ اگه میموندی زانیار خسروی

───┤ ♩♪♫♪♩ ├───

آروم آروم دارم نشونه هاتو، از زندگیم کَم میکنم!!
حتی عکساتو دارم از رو دیوارای خونه، جمع میکُنــم…♪♪
دیوارا گریه میکننو!! منم باهاشون گریه میکنم!!
دیگه خاطره هاتو واسه زخمای قلبــم، مرحَم میکُنــم…♪♪
چرا نمیگذره این ثانیه ها و ساعتهای لعنتی؟؟
بگو که عشقه منو، اینقدر آسون فروختی!! به چه قیمتی؟!…♪♪
دیگه این فصله آخرِ، قصه ی عاشقانه ی ما دوتاست!!
آره… عشق؛ بی رحم ترین حسِ خوب دنیاست…♪♪
اگه میموندی… هنوز نَفس داشتـم!! واست میمُردم… تنهات نمیذاشتـم!!
واسه برگشتنه تو، تک تکه لحظه هارو با گریه شِمُردم…♪♪
اگه میموندی… اگه میموندی… من نمیمُــردم!!

Untitled 3 min دانلود آهنگ زانیار خسروی اگه میموندی

یادش بخیر اون روزا؛ هر کار کوچیکه من، خوشحالت میکرد!!
میگفتی وقتی دُنبالتــم…♪♪ انگار، خوشبختـی دُنبالت میکرد…♪♪
میگفتی دوسم داری! تنهام نمیذاری! بگو پس چی شد؟؟
چی شد؟؟ که اینقدر راحت عِشقه من، واست یه حِسه عادی شد…♪♪
تو به من اینو نشون دادی، که عشقـم میتونه دروغ باشه!!
تنهاییمونو نمیخواستی…♪♪ میخواستی که، دورت شُلوغ باشه…♪♪
کاشکی میشد؛ که عقربه ها یکمی به عَقب برگرده!!
تنها رفیقآآه این روزام…♪♪ فقط قُرصــه خوابو سَر درده…♪♪
اگه میموندی… هنوز نَفس داشتـم!! واست میمُردم… تنهات نمیذاشتـم!!
واسه برگشتنه تو، تک تکه لحظه هارو با گریه شِمُردم…♪♪
اگه میموندی… اگه میموندی… من نمیمُــردم!!

───┤ ♩♪♫♪♩ ├───

زانیار خسروی اگه میموندی

سلکت موزیک ~ زانیار خسروی ~ دانلود آهنگ زانیار خسروی اگه میموندی

پخش آنلاین همین موزیک

موزیک با کاور اصلی و بدون تگ تبلیغاتی می‌باشد

دانلود آهنگ زانیار و ایهام شب مهتاب

دانلود آهنگ جدید زانیار خسروی و ایهام شب مهتاب

پیشنهاد خاص رسانه سلکت موزیک دانلود آهنگ “شب مهتاب” از زانیار خسروی و ایهام با متن و بهترین کیفیت موجود

Xaniar Khosravi – Shabe Mahtab > New Song > Download With Text And 320 & 128 Links In SelectMusic

Xaniar Khosravi Shabe Mahtab Musico.ir دانلود آهنگ زانیار و ایهام شب مهتاب

متن آهنگ شب مهتاب زانیار خسروی

───┤ ♩♪♫♪♩ ├───

Untitled 3 min دانلود آهنگ زانیار و ایهام شب مهتاب

───┤ ♩♪♫♪♩ ├───

زانیار خسروی شب مهتاب

سلکت موزیک ~ زانیار خسروی ~ دانلود آهنگ زانیار و ایهام شب مهتاب

موزیک با کاور اصلی و بدون تگ تبلیغاتی می‌باشد